Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΔελτίο Τύπου - Πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις περιέχει η έκθεση διακομματικής επιτροπής για αναπηρικά θέματα που κατατέθηκε στη βουλή

Μπερνιδάκη-Άλντους » Δελτία Τύπου

Πίσω στο Δελτία ΤύπουΛογότυπο Βουλής των Ελλήνων
Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με αναπηρία, περιέχει η Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής για τα αναπηρικά θέματα, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 17 Μαΐου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθερία Μπερνιδάκη, αναφερόμενη στην τελική έκθεση τόνισε: «Η έκθεση αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή από την Βουλή των Ελλήνων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία, στην προσπάθεια ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής τους στην ελληνική κοινωνία. Προσδοκούμε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις της επιτροπής θα αποτελέσουν βασικό σημείο αναφοράς στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την προοπτική βελτίωσης του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στην προσπάθεια λήψης όλων των αναγκαίων δράσεων από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με αναπηρία. Ελπίζουμε ότι τα ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) θα συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στο διάλογο και θα συνδράμουν στην ενημέρωση για τα αναπηρικά ζητήματα και στην άρση των αρνητικών διακρίσεων και στερεοτύπων που προσβάλουν και βλάπτουν τους αναπήρους πολίτες.»

Επίσης, η βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. συνοψίζοντας το έργο της επιτροπής, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεσθεί θετικές μεταβολές στον τρόπο που η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία προσεγγίζουν τα ζητήματα της αναπηρίας. Εντούτοις, υπάρχουν ακόμα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους πολίτες με αναπηρία να ασκούν ισότιμα τα δικαιώματα τους, όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετές βελτιώσεις σε τομείς όπως, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές.

Η έκθεση διαιρείται σε έξι θεματικές ενότητες, οι οποίες αγγίζουν ορισμένους από τους σημαντικότερους τομείς που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία: Την εκπαίδευση, την απασχόληση, την προσβασιμότητα, την υγεία, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τον συντονισμό των πολιτικών δράσεων.

Σχετικά με τα θέματα της απασχόλησης των ΑμεΑ, η Έκθεση προτείνει μεταξύ άλλων:
 • Τη θέσπιση ισχυροτέρων κινήτρων (φορολογικών κλπ.) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη και απασχόληση αναπήρων εργαζομένων.
 • Την αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών ενημέρωσης του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα Άτομα με Αναπηρία σχετικά με τις προσφερόμενες δυνατότητες απασχόλησης.
 • Την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου (ν. 2643/1998) για τις προσλήψεις των ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αναγκαία η βελτίωση του νόμου προς την κατεύθυνση του διαχωρισμού των διαδικασιών προσλήψεων των αναπήρων από τις υπόλοιπες κατηγορίες προστατευομένων προσώπων του νόμου (πολύτεκνους, μέλη εθνικής αντίστασης κ.λ.π.).

Για τον καλύτερο συντονισμό των σχετικών πολιτικών που αφορούν τα ΑμεΑ προτείνεται:
 • Η σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα Αναπηρικά Θέματα.
 • Η κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία.
 • Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες.

Επίσης, η έκθεση περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προτείνεται μεταξύ άλλων:
 • Η ίδρυση Γενικής Γραμματείας Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η ίδρυση νέων Kέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και η περαιτέρω στελέχωση των υπαρχόντων με εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Η θεσμοθέτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.
 • Η σύσταση ειδικού φορέα ελέγχου προδιαγραφών προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των Σχολικών δομών Ειδικής Αγωγής.
 • Η δημιουργία ειδικής γραμματείας-διεύθυνσης σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, με αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία.

Σχετικά με τον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, η έκθεση προτείνει:
 • Την καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας.
 • Τη θέσπιση εθνικού μητρώου αναπήρων και την καταγραφή όλων των πολιτών με αναπηρία.
 • Την ισόβια αναγνώριση της αναπηρίας, σε περιπτώσεις νόσων που έχουν προκαλέσει χρόνιες, μη αναστρέψιμες, σοβαρές και βαρείες αναπηρίες.
 • Την αναβάθμιση και άμεση στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) και των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.).
 • Την ενίσχυση των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον και στα μέσα μαζικής μεταφοράς προτείνεται:
 • Η εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος στις αρχιτεκτονικές σχολές με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με κινητική αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον.
 • Η ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας σε όλους τους διαγωνισμούς κατασκευής δημοσίων έργων και προμηθειών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • Η θέσπιση αυστηρών κυρώσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους παραβάτες που παρκάρουν σε ράμπες ή χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Τέλος, η έκθεση αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην ενημέρωση και ψυχαγωγία των ΑμεΑ, προτείνοντας:
 • Την αυστηρή εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 2328/1995 που υποχρεώνει τα τηλεοπτικά κανάλια να μεταδίδουν καθημερινά ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, καθώς και να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό πρόγραμμα στη νοηματική γλώσσα.
 • Την σύνδεση της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με το βαθμό προσβασιμότητας των προγραμμάτων τους προς τα άτομα με αναπηρία.

αρχή

Αποστολή σελίδας