Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ρεθύμνης για το ακαδημαϊκό και κοινοβουλευτικό της έργο, Απρίλιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα