Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, Πεύκιο Γεωργιάδη, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα