Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου, Ανδρέας Γαβρηιλίδης, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα