Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με την πρόεδρο του Lions Club Κύπρου, Μ. Νικολαίδου, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα