Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Στο Συμπόσιο της MAGNA EUROPA, 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα