Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση από τον Πρόεδρο της NGO Magna Europa κ. Ηλιάδη, 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα