Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κωφών Ρεθύμνης, το Αρκάδι, Εμ. Παπαδάκη, Οκτώβριος 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα