Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωφών, Απρίλιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα